ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა

ჩვენს ვებგვერდზე შესვლისას ან/და ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ ავტომატურად ადასტურებთ, რომ გაეცანით, გაიგეთ და სრულად ეთანხმებით ვებ-გვერდით  სარგებლობის წესებსა და პირობებს, ასევე წინამდებარე „ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას“გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანითინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას“

წინამდებარე პოლიტიკა წარმოადგენს ჩვენი სერვისებით სარგებლობის წესებისა და პირობების შემადგენელ ნაწილს და პოლიტიკაზე სრულად ვრცელდება წესებისა და პირობების მოქმედება.

თუკი თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ისარგებლოთ ჩვენი ვებ-გვერდით, მაშინ თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას, რომ ჩვენ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რაც განსაზღვრულია ამ პოლიტიკით.

პოლიტიკის მიზნები და მოქმედების სფერო

წინამდებარე პოლიტიკა განსაზღვრავს ვებ-გვერდის mioshop.ge მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემებისა და სხვა ინფორმაციის შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გამჟღავნებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. პოლიტიკის მიზანია იმ პირების პერსონალური მონაცემებისა და სხვა ინფორმაციის დაცვა, რომლებიც სარგებლობენ mioshop.ge ვებ-გვერდით და ამ პირებისთვის პერსონალური მონაცემების დამუშვების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება.

წინამდებარე პოლიტიკა ვრცელდება ყველა სახის ინფორმაციისა და პერსონალური მონაცემის დამუშავებაზე, რომელსაც თქვენ უთითებთ/გადმოგვცემთ ჩვენი ვებ-გვერდითა და სერვისებით სარგებლობისას. პოლიტიკა არ ვრცელდება იმ ვებ-გვერდებზე ან/და სერვისებზე, რომლებზე კავშირიც შესაძლოა mioshop.ge პორტალის ან სერვისების საშუალებით იყოს შესაძლებელი (შემდგომში – მესამე პირების ვებ-გვერდები). mioshop.ge-ს არ აქვს გავლენა მესამე პირების ვებ-გვერდების ან/და სერვისების მასალებზე და არც მათი ინფორმაციის დაცვის პრაქტიკაზე, შესაბამისად, არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების ვებ-გვერდებით მომსახურებასა და მათ მიერ ინფორმაციის დაცვაზე/დამუშავებაზე.

პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

შპს „მიოს“ ვებ-გვერდით mioshop.ge შემოთავაზებული სერვისებით სარგებლობისთვის აუცილებელია, რომ მოხდეს თქვენ შესახებ/ადრესატი მესამე პირის შესახებ გარკვეული მონაცემების შეგროვება. ამ მონაცემებს გადმოგვცემთ თქვენვე თქვენი სურვილის შესაბამისად, ეს შეიძლება იყოს პირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემები, არაპირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემები ან სხვა ინფორმაცია, მაგალითად: თქვენი სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია, საჩუქრის მიმღები მესამე პირის (თუკი პროდუქციის/სერვისის შეძენა ხდება სხვა პირისთვის) სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ონფორმაცია, ინტერესები და სხვა.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება

თქვენგან მოწოდებულ პერსონალური მონაცემების შემცველ ინფორმაციას შპს „მიო“ ამუშავებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების ფარგლებში.

ჩვენ თქვენ მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციას ვამუშავებთ თქვენთვის მომსახურების გაწევის მიზნობრიობის ფარგლებში და თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე, მესამე პირებს შესაძლოა მიეცეთ წვდომა მხოლოდ ზემოაღნიშნული მიზნობრიობით.

შპს „მიოსთვის“ საკრედიტო ბარათებთან დაკავშირებულ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის, რადგან ეს ინფორმაცია მუშავდება ელექტრონული კომერციის მომსახურების გამწევი სუბიექტის/საბანკო დაწესებულებების მიერ.

პერსონალური მონაცემების შენახვა

თქვენ მიერ მოწოდებულ მონაცემებს შპს „მიო“ ინახავს თქვენი მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში, ასევე მომსახურებიდან 3 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მონაცემების შენახვას აქვს თავისი მიზნები, ასენია: მომხმარებლის კითხვებსა და პრეტენზიებზე პასუხების გაცემის და შესაბამისი რეაგირების მიზნობრიობა, შპს „მიოს“ მიერ კონკრეტული მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევის დადასტურება, მომსახურების დახვეწა და მუდმივი განვითარება, სხვა ლეგიტიმური მიზნები.

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვა

  • შპს „მიო“  და მისი პერსონალი იზრუნებს თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;
  • შპს „მიო“ არ გამოიყენებს თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების შემცველ ინფორმაციას არამართლზომიერად და არამიზნობრივად;
  • თქვენი წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში, მოგაწვდით ამომწურავ ინფორმაციას პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ.

უსაფრთხოება

ჩვენ ვიყენებთ ყველანაირ გონივრულ ტექნიკურ და ორგანიზაციულ უსაფრთხოების ზომებს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დასაცავად, თუმცა მიიჩნევა, რომ ინტერნეტი არ წარმოადგენს დაცულ გარემოს და ინფორმაციაზე, რომელიც ინტერნეტის მეშვეობით იგზავნება (მაგალითად, mioshop.ge ვებ-გვერდის ან ელექტრონული შეტყობინების სისტემის გამოყენებით) შესაძლოა არასანქცირებული წვდომა მოიპოვონ მესამე პირებმა. მესამე პირების არასანქცირებულმა წვდომამ შესაძლოა გამოიწვიოს ინფორმაციის გამჟღავნება, ინფორმაციის შემცველი მასალის ცვლილება ან სხვა ტექნიკური შეცდომა. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას.  

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

წინამდებარე პოლიტიკის გაცნობით, თქვენ ავტომატურად აცხადებთ სრულ თანხმობას, რომ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებისას, შპს „მიომ“ მოიძიოს, გადაამოწმოს, დაამუშავოს თქვენ მიერ მითითებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია თუ სხვა.

აცხადებთ თანხმობას, რომ შპს „მიომ“ თქვენგან მოწოდებული მონაცემები გადასცეს/წვდომა მისცეს სხვა პირს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფარგლებში და თქვენ მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის სერვისებით სარგებლობის მიზნობრიობის ჭრილში, მათ შორის ელექტრონული კომერციის საგადახდო მომსახურების გამწევ პირებს/საბანკო დაწესებულებებს, ასევე პროდუქციის მწარმოებელ/მომწოდებელ თუ საკურიერო კომპანიებს თქვენთვის მომსახურების გაწევის/პროდუქტების მოწოდების მიზნით.

ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობით, თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას, რომ ეთანხმებით წინამდებარე პოლიტიკის პირობებს, მოქმედებთ კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით, თქვენ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი და ზუსტი. თქვენ მიერ მესამე პირების პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ შესაბამისი პირისგან სრულად გაქვთ მინიჭებული პერსონალური მონაცემების გადაცემის/დამუშავების უფლებამოსილება და  ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი პირის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშვების კანონიერებასთან დაკავშირებით შპს „მიოს“ მიმართ წაყენებული პრეტენზიის/მოთხოვნის შემთხვავაში, სრულად პასუხისმგებელი იქნებით თქვენ.

პოლიტიკის დებულებათა ცვლილება

წინამდებარე პოლიტიკის დებულებები ნებისმიერ დროს ექვემდებარება გადახედვას და შეცვლას თქვენთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ცვლილება ან/და დამატება ძალაში შედის ვებ-გვერდზე mioshop.ge გამოქვეყნებისთანავე. თქვენს მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენება ცვლილებების ან/და დამატებების განხორციელების შემდეგ, ნიშნავს თქვენს თანხმობას ახალ პირობებზე. პოლიტიკის  ბოლო აბზაცი მიანიშნებს იმ თარიღს, თუ როდის მოხდა დოკუმენტის უკანასკნელი ცვლილება.

წინამდებარე მასალის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების თარიღი – 10.11.2020.