წესები და პირობები

ჩვენს ვებგვერდზე შესვლისას ან/და ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ ავტომატურად ადასტურებთ, რომ გაეცანით, გაიგეთ და სრულად ეთანხმებით ვებ-გვერდით  სარგებლობის ამ წესებს და პირობებს.  გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნ მოცემულ წესებსა და პირობებს.

1. ზოგადი დებულებები

წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრულია საჩუქრების ონლაინ მაღაზიის – mioshop.ge სარგებლობის წესები და პირობები.

შპს „მიო“ ვებ-გვერდის mioshop.ge საშუალებით ახდენს პარტნიორი კომპანიების მიერ წარმოებული, პარტნიორი კომპანიებისგან შესყიდული ან სხვაგვარად მიღებული პროდუქტებით დაკომპლექტებული სასაჩუქრე ბოქსების (Mio ბოქსების) შეძენისა და დანიშნულების პუნქტამდე მიწოდების საჯარო შეთავაზებას მომხმარებელთათვის. სასაჩუქრე ბოქსების (Mio ბოქსების)  გარდა, შპს „მიო“ მომხმარებლებს სთავაზობს პარტნიორი კომპანიების ცალკეული პროდუქციებისა თუ მომსახურებების  ყიდვის შესაძლებლობას ვებ-გვერდიდან mioshop.ge. მომხმარებელი საუკეთესო საჩუქრების შერჩევასა და მისთვის სასურველი პროდუქტის ონლაინ შეკვეთა/შეძენას განახორციელებს ვებ-გვერდის საშუალებით და შერჩეულ პროდუქტს მიიღებს სასურველ ადგილას.

წინამდებარე წესები წარმოადგენს იურიდიული ძალის მქონე ხელშეკრულებას თქვენსა და შპს „მიოს“ შორის, რომელიც არეგულირებს თქვენ მიერ ვებ-გვერდის mioshop.ge გამოყენებისა და პროდუქციის შეძენის პირობებს.

2.განცხადებები და გარანტიები:

წინამდებარე წესებზე თანხმობით, თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ:

  • ხართ  18 წელს მიღწეული სრულწლოვანი პირი ან ვებ-გვერდს სტუმრობთ მშობლის ან კანონიერი მეურვის თანდასწრებით, იმ წესების დაცვით, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს.
  • გაგაჩნიათ სრული ქმედუნარიანობა, სრულად აცნობიერებთ საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარს, პირობების არსს, მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს.
  • თქვენ მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის სერვისებით სარგებლობის ფაქტი, უპირობოდ, ავტომატურად მოგაქცევთ წინამდებარე წესების მოქმედების სფეროში და გულისხმობს, რომ თქვენთვის ცნობილია ვებ-გვერდით განსაზღვრული წესები და პირობები და სრულად ეთანხმებით მათ.
  • თქვენ მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემები იქნება უტყუარი, ზუსტი და სრული.
  • თქვენი ყოველი ქმედება შესაბამისობაში არის და იქნება როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. თქვენი ქმედება არ იქნება მიმართული შპს „მიოს“ ან/და სხვა მესამე პირის მოტყუებისკენ.
  • თანახმა ხართ, ჩვენს ვებ-გვერდზე პირადი ანგარიშის გახსნისა თუ ვებ-გვერდის სხვაგვარი გამოყენების შემდგომ, შპს „მიომ“ მოიძიოს, გადაამოწმოს, დაამუშავოს თქვენ მიერ მითითებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია, საბანკო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია და სხვა. აცხადებთ თანხმობას, რომ შპს „მიომ“ თქვენგან მოწოდებული მონაცემები გადასცეს/წვდომა მისცეს სხვა პირს (მათ შორის, ელექტრონული კომერციის საგადახდო მომსახურების გამწევ პირებს/საბანკო დაწესებულებებს) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფარგლებში და თქვენ მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის სერვისებით სარგებლობის მიზნობრიობის ჭრილში.
  • თქვენთვის ცნობილია და აცხადებთ თანხმობას, რომ შპს „მიო“ თავისუფლდება სრული პასუხისმგებლობისაგან პროდუქციის/სერვისების ხარისხთან/პირობებთან დაკავშირებით, რადგან პროდუქტის/სერვისის ხარისხზე პასუხისმგებელია მწარმოებელი. პროდუქტის/სერვისის საგარანტიო პირობების არსებობა წარმოადგენს მწარმოებელი კომპანიის პრეროგატივას, შესაბამისად, შპს „მიოს“ არ დაეკისრება რაიმე სახის პასუხისმგებლობა გარანტიის პირობების არარსებობის/გარანტიის პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.
  • ვებ-გვერდზე განთავსებული Mio ბოქსის კითხვარის შევსებით, გვეხმარებით სასაჩუქრე ბოქსის შიგთავსის განსაზღვრის პროცესში, თუმცა ეს არ გულისხმობს რომ უპირობოდ იქნება გათვალისწინებული თქვენი გამოგზავნილი სურვილები, საჩუქრების ნაკრებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას იღებს შპს „მიო“ ერთპიროვნულად და ბოქსის შემადგენელი საჩუქრები თქვენთვის ცნობილი გახდება ადრესატისთვის მიწოდების შემდგომ. ბოქსის შიგთავსის შემადგენლობასთან დაკავშირებული პრეტენზიები არ მიიღება.

3. რეგისტრაცია

3.1. ჩვენი სერვისებით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე, შექმნათ თქვენი, როგორც მომხმარებლის, პირადი ანგარიში, რისთვისაც აუცილებელია რეგისტრაციის დროს მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულად და სწორად შევსება.

3.2.თქვენ პასუხისმგებელი ხართ თქვენი ანგარიშის პაროლის, ანგარიშთან დაკავშირებული იდენტიფიკატორების და ანგარიშით განხორციელებული ყველა აქტივობის კონფიდენციალურობის დაცვაზე.  თქვენივე ინტერესებიდან გამომდინარე, თქვენ ვალდებული ხართ უსაფრთხოდ შეინახოთ თქვენი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები და არ გაუმჟღავნოთ ის მესამე პირებს.   თქვენ კისრულობთ სრულ პასუხისმგებლობას თქვენი ანგარიშიდან განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე.

3.3.Mioshop.ge-ის პირადი ანგარიშის რეგისტრაციით თქვენ ავტომატურად აცხადებთ დასტურს, რომ გაეცანით წინამდებარე წესებსა და პირობებს, ასევე „ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას“ და სრულად ეთანხმებით მათ. ასევე, რეგისტრაციით აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ სარეგისტრაციო ფორმით თქვენ მიერ შევსებული და გამოგზავნილი ინფორმაცია არის უტყუარი, ზუსტი, უახლესი და სრული და თქვენ იზრუნებთ ამ ინფორმაციის დროდადრო განახლებაზე მათი უტყუარობის, სიზუსტის, სიახლის და სისრულის უზრუნველსაყოფად. 

4. ავტორიზაცია

პირადი ანგარიშის რეგისტრაციის შემდგომ, ვებ-გვერდის გამოყენების მიზნით, უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია თქვენი პირადი წვდომის პარამეტრების საშუალებით.

5. სასურველი პროდუქტის შერჩევაშეკვეთის განთავსება და მიღება

5.1. პირადი ანგარიშით ავტორიზაციისას  ვებ-გვერდის საშუალებით გადადიხართ მთავარ გვერდზე, საიდანაც  შეგიძლიათ სხვადასხვა ინფორმაციაზე წვდომა განთავსებული ღილაკების მეშვეობით.

5.2. ღილაკების საშუალებით ირჩევთ თქვენთვის სასურველი პროდუქციის კატეგორიას, რის შემდეგაც საშუალება გეძლევათ მოახდინოთ მონაცემთა ფილტრაცია სასურველი საფასო კატეგორიის, კომპანიების,  პროდუქტის მახასიათებლების ან/და სხვა შეთავაზებული მონაცემის მიხედვით.

5.3. თქვენ  „დასტურის“ ღილაკის მონიშვნით ირჩევთ და ათავსებთ  სასურველ პროდუქტს საკუთარ კალათაში.

5.4. პროდუქტის კალათაში განთავსების შემდეგ გადამისამართდება ხდება ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც შეავსებთ მოთხვნილ ინფორმაციას და გადაიხდით პროდუქციის საფასურს. გადახდა შესაძლებელია ქართული პლასტიკური ბარათების VISA, Mastercard, American Express ან Unipay-ის ელექტრონული საფულის საშუალებით, ასევე კურიერთან ნაღდი ანგარიშსწორების გზით.

5.5. mioshop.ge ვებ-გვერდის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებთ წინასწარ განსაზღვრული, ვებ-გვერდზე განთავსებული მიტანის სერვისის (ტრანსპორტირების) პირობების/ტარიფების შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე წესებისა და პირობების განუყოფელ ნაწილს.

5.6. პროდუქციის ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტის მიღებიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოთ წერილობითი მოთხოვნა, დასაბუთებული არგუმენტაციითა და ქარხნული წუნის ზუსტი მითითებით, რის შემდგომაც შპს „მიო“ განიხილავს თქვენს პრეტენზიას/მოთხოვნას და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, უკან დაიბრუნებს პროდუქტს, ხოლო თანხა თქვენ მიერ წარმოდგენილ ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ საკითხის დადებითად გადაწყვეტიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა.

6. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

6.1. შპს „მიო“ უზრუნველყოფს თქვენს წვდომას ვებ-გვერდზე და მისი მეშვეობით შემოთავაზებული სხვადასხვა კომპანიების პროდუქციის/სერვისების შეძენას. შპს „მიო“ არ იძლევა არავითარ გარანტიას პროდუქტებთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებით, შესაბამისად გამოირიცხება ჩვენი პასუხისმგებლობა კანონით დადგენილ ფარგლებში. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ვებ-გვერდი იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი ან არ ექნება რაიმე პროგრამული ხარვეზები, ვირუსები თუ სხვა შეცდომები.

6.2. შპს „მიო“ არ იძლევა გარანტიას, რომ სერვისებით ან მათი ცალკეული კომპონენტებით სარგებლობა იქნება კომპიუტერული ვირუსებისგან დაცული. მსგავსი სახის რისკებისგან თავდასაცავად, თქვენ უფლებამოსილი ხართ, მიიღოთ და დანერგოთ პრევენციისა და თავდაცვის ინდივიდუალური ზომები. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმ ზიანზე (ზარალზე), რომელიც შესაძლოა, სერვისებით სარგებლობის დროს კომპიუტერულმა დაინფიცირებამ ან პროგრამული ნაწილის ნებისმიერმა დესტრუქციულმა ელემენტმა გამოიწვიოს.

6.3. შპს „მიო“ არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ ზიანზე (ზარალზე), რომელიც, შესაძლოა, ჩვენი სერვისების ან მათი ცალკეული კომპონენტების, პროდუქციის შეფერხებით ან დაგვიანებით მოწოდებამ გამოიწვიოს.

6.4. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ ვართ  მოწოდებული პროდუქციის მწარმოებლები, და ისინი წარმოებულია შესაბამისი ბრენდების/პირების მიერ, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი  თქვენთვის მოწოდებული პროდუქციის ხარისხსა და შემადგენლობაზე.  შპს „მიო“ არ აგებს პასუხს  ნაკლის მქონე პროდუქციის/მომსახურების რეალიზაციის შედეგად დამდგარ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ზიანზე/ზარალზე. პროდუქციის გამოყენებამდე თქვენ ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ პროდუქციის ეტიკეტები ან/და მისი შეფუთვის ჩანართები.

7. კონფიდენციალურობა

ჩვენი ვებ-გვერდის სერვისებით სარგებლობით, თქვენ ადასტურებთ, რომ იცნობთ და სრულად ეთანხმებით ჩვენი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას, რომელიც განთავსებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე, წარმოადგენს წინამდებარე სარგებლობის წესების განუყოფელ ნაწილს და მასზე სრულად ვრცელდება სარგებლობის წესებით გათვალისწინებული ყველა პირობა და დებულება.

8. წესების და პიროებების ცვლილება

წინამდებარე სარგებლობის წესები ნებისმიერ დროს ექვემდებარება გადახედვას და შეცვლას თქვენთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ცვლილება, ან/და დამატება ძალაში შედის ვებ-გვერდზე mioshop.ge გამოქვეყნებისთანავე. წინამდებარე წესების ბოლო აბზაცი მიანიშნებს იმ თარიღს, თუ როდის მოხდა სარგებლობის პირობების უკანასკნელი ცვლილება. თქვენს მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენება ცვლილებების ან დამატებების განხორციელების შემდეგ, ნიშნავს თქვენს თანხმობას ახალ პირობებზე.  

9. მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია

წინამდებარე წესები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ჩვენი პროდუქტებით/სერვისებით სარგებლობასთან/შეძენასთან, ასევე ამ სარგებლობის წესების დებულებებთან,  უნდა გადაწყდეს მხოლოდ საქართველოს სასამართლოების მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების მოქმედება და შეწყვეტა

10.1. წინამდებარე წესები და პირობები ძალაში შედის ვებ-გვერდზე mioshop.ge გამოქვეყნებისთანავე და ძალაშია თქვენ მიერ ვებ-გვერდით სარგებლობის სრული პერიოდის განმავლობაში/თქვენი პირადი ანგარიშის გაუქმებამდე.

10.2. შპს „მიო“ უფლებამოსილია ცალმხრივად დახუროს მომხმარებლის ანგარიში და შეგიზღუდოთ ვებ-გვერდით სარგებლობა, თუკი მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს წინამდებარე წესების ან/და კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევას.

11.დასკვნითი დებულებები

11.1.წინამდებარე ხელშეკრულება „ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის“ და ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი სხვა წესების, პოლიტიკის, პირობების, ინფორმაციის ჩათვლით წარმოადგენს ერთიან სავალდებულო იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტს, რომლის შესრულებაც სავალდებულოა ორივე მხარისთვის.

11.2.წინამდებარე  წესების ცალკეული დებულების ბათილობა  არ იწვევს დანარჩენი წესებისა და დებულებების ბათილობას და  იგი ჩანაცვლდება იმ წესით ან დებულებით, რომელიც ყველაზე ახლოს დგას ბათილი წესის ან დებულების მიზანთან.

11.3. ის, რაც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე წესებით, რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე მასალის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების თარიღი- 10.11.2020.