ანა მესხი

პროფესორი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი გერმანიკულ ენებსა და ენათმეცნიერების თეორიაში, ინგლისური ენისა და სწავლების მეთოდიკის მკვლევარი.

მისი სამეცნიერო შრომები ეძღვნება შედარებით ენათმეცნიერებას, უცხო ენის სწავლების მეთოდიკას, პალეოგრაფიას, რელიგიას, ქართველურ, ინდოევროპულ, შუმერულ და ეგვიპტურ მითოლოგიას.

Showing all 6 results

1 - 6 პროდუქტი, 6 პროდუქტიდან. თითო ჩანს